Regulamin

REGULAMIN EMISJI REKLAM

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

§2 DEFINICJE

REGULAMIN – niniejszy dokument, zamieszczony w serwisie pod adresem https://24dentalshow.eu/.
REGULAMIN SERWISU – regulamin, zamieszczony w serwisie pod adresem https://24dentalshow.eu/regulamin stanowiący regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
SERWIS – serwis internetowy dostępny pod adresem https://24dentalshow.eu/.
REKLAMA – każdy przekaz zmierzający do promocji sprzedaży albo innych form korzystania z towarów lub usług, popierania określonych spraw lub idei, albo do osiągnięcia innego efektu pożądanego przez Reklamodawcę.
MATERIAŁY REKLAMOWE – treść oraz grafika przekazu reklamowego w postaci plików elektronicznych.
ZAMÓWIENIE REKLAMY – następuje w momencie podpisania stosownej umowy współpracy pomiędzy Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą.
KATEGORIA SERWISU – dział tematyczny serwisu.
ZLECENIOBIORCA – przedsiębiorstwo handlowe RUDIMEX Stanisław Rudzki, z siedzibą w Zielonej Górze, przy ul. Łężyca – Kwiatowa 2, posiadające numer NIP: 929-009-20-66.
ZLECENIODAWCA – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna, która zaakceptowała postanowienia regulaminu.

 §3 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

§4 ZASADY PŁATNOŚCI

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2020 r.
P.H. Rudimex zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu w każdym czasie.
Zmiany Regulaminu będą udostępniane na stronie https://24dentalshow.eu/.