Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Właścicielem Serwisu oraz administratorem danych osobowych Klientów, osób fizycznych i użytkowników, których dane dotyczą jest firma Przedsiębiorstwo Handlowe RUDIMEX Stanisław Rudzki, ul. Łężyca – Kwiatowa 2, 66-016 Zielona Góra, NIP: 9290092066, REGON: 006092760, tel. 684104994, E-mail: kr@rudimex.com.pl zwana dalej Administratorem i będąca jednocześnie Sprzedawcą.
 2. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (zwane dalej Danymi Osobowymi). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, identyfikator internetowy, dane o lokalizacji, jeden lub kilka szczególnych czynników określających fizyczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających jego stronę internetową.

§ 1 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

 1. Administrator Danych wykorzystuje informacje, związane z ogólnymi zasadami funkcjonowania połączeń w Internecie, zawarte w logach systemowych (np. adres IP) w celach technicznych, przykładowo związanych z administracją serwerem. Ponadto, adres IP może być wykorzystywany do zbierania ogólnych informacji statystycznych lub demograficznych.
 2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • Stosowane przez Administratora pliki cookies służą przede wszystkim optymalizacji obsługi osób odwiedzających podczas korzystania z Portalu oraz dają możliwość opracowywania statystyk odwiedzin prezentowanych produktów na Portalu.
  • anonimowych statystyk i analiz, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają z Serwisu.
  • tworzyć listy odbiorców i emitować reklamy dopasowane do ich potrzeb i zainteresowań.
 3. Ponadto w obrębie serwisu (na stronach docelowych oraz stronach kontaktowych) poprzez formularze są zbierane dane kontaktowe — imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy. Dane te mogą być wykorzystywane do kontaktu oraz współdzielone z zewnętrznymi podmiotami w celu wysyłki newsletterów oraz emisji reklam.
 4. Administrator danych przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Dane osobowe mogą być również wykorzystane do zapewnienia najwyższego standardu świadczonych usług i dla celów statystycznych.
 5. Dane osobowe Klientów przechowywane są:
  • W sytuacji gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest przekazywana na to zgoda, dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Administratora do chwili, gdy zgoda zostanie odwołana. Po jej odwołaniu dane osobowe są przechowywane przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi 10 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 3 lata.
  • W sytuacji gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Administratora tak długo, ile jest to niezbędne do wykonania umowy. Po tym czasie dane osobowe są przetwarzane przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeśli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, termin przedawnienia wynosi 10 lat, dla roszczeń o świadczenia okresowe i roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 3 lata.
 6. Serwis zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych w Internecie a Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności obowiązujące na tych stronach.

§ 2 Zabezpieczenie Danych Osobowych

 1. Administrator oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Klientom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu i w tym celu:
  • stosuje wymagane prawem środki techniczne i organizacyjne, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania Danych Osobowych;
  • stosuje środki zapewniające zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;
  • zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności Danych Osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;
  • zapewnia Klientom Portalu bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych, stosując certyfikat SSL.
 2. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, danych osobowych, w tym także dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy, należy zgłaszać Administratorowi poprzez pocztę elektroniczną na e-mail: kr@rudimex.com.pl.

§ 3 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nie uregulowanych w Polityce Prywatności mają zastosowanie przepisy prawa dotyczące przetwarzania Danych Osobowych, w tym RODO.
 2. Obecna wersja Polityki Prywatności obowiązuje od dnia 01.05.2020 r.